Vragen mbt studenten aan de hogeschool of universiteit

Een student in het hoger- of het universitair onderwijs is niet meer door de wet verplicht om naar school te gaan. De band tussen een student van het hoger of universitair onderwijs en de onderwijsinstelling is dan ook eerder contractueel. In de algemene voorwaarden van dit contract, met name het onderwijs en examenreglement (OER) worden de meeste rechten en plichten van de student opgenomen en de gevolgen indien men deze plichten niet naleeft.

Elke instelling heeft zo zijn eigen regels. De tuchtsancties, bijvoorbeeld, worden door elke hogeschool of universiteit apart opgesteld. Er is natuurlijk ook nog de Codex Hoger Onderwijs en tal van rechten die voor elke student gelden.

Vermijd een tweede zit

Laat u bijstaan door een gespecialiseerd raadsman

Ik ben het niet eens met mijn resultaat of studievoortgangsbeslissing

Niet geslaagd : wat nu?

Als je als student bij het uitreiken van de diploma’s niet geslaagd bent, hoef je niet te wanhopen. Wie niet akkoord gaat met zijn examenresultaten of hoe een stage werd geëvalueerd, kan (en moet) in eerste instantie bij de onderwijsinstelling zelf een intern beroep indienen. Belangrijk is wel dat deze eerste stap enorm bepalend is voor het verdere verloop van de procedure: je argumenten dienen allemaal onmiddellijk en correct geformuleerd te worden. Later kan je niets meer bijvoegen. Advies vragen bij het opstellen van het verzoekschrift is dus een must!

De procedure kent immers vele valkuilen, is niet steeds goed gekend en vaak ben je gewoon te laat. Als de procedure bij de interne beroepscommissie geen soelaas bracht, is er ook nog de (externe) procedure bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen. Deze procedure bij de Raad wordt heel sterk bepaald door hoe je het intern beroep hebt ingesteld. We bespreken hieronder zowel het intern als het extern beroep.

Interne beroepsprocedure

Wanneer je van oordeel bent dat een ongunstige studievoortgangsbeslissing op een onterechte basis is genomen of er fouten zijn gebeurd, moet je verplicht eerst een interne beroepsprocedure bij je onderwijsinstelling zelf doorlopen. De na te leven vormvereisten zijn cruciaal en het respecteren van de onderwijs- en examenregeling (afgekort tot OER), is fundamenteel.

Belangrijk om te weten is dat je zéér snel dient te handelen. Wie niet akkoord gaat met een studievoortgangsbeslissing, neemt best zo snel mogelijk en zelfs liefst op voorhand contact op met ons, want na de examenperiode en zeker na de proclamatie zijn de deadlines onverbiddelijk.

De onderwijsinstelling zelf dient in principe binnen een bepaalde termijn een beslissing te nemen of minstens binnen deze termijn de datum aangeven wanneer zij dit wel zullen doen. Vaak gebeurt dit niet en is de hogeschool of universiteit te laat. Als de onderwijsinstelling geen beslissing neemt, dien je binnen de juiste termijn een verzoekschrift te richten tot de Raad : ook hier is dus degelijke begeleiding nodig : als je te lang wacht, is de procedure definitief afgelopen. Na het indienen van het intern beroep, zal de interne beroepscommissie je in bepaalde gevallen ook uitnodigen voor een hoorzitting. Je mag en kan je hierbij laten bijstaan door een raadsman. De ervaring leert dat het aan te raden valt, je wel degelijk op deze zitting te laten bijstaan.

Het is dus raadzaam zich reeds in deze interne fase – zowel bij het opstellen van het intern beroep als op de zitting – te laten bijstaan. De manier waarop je het intern beroep indient is immers bepalend voor verdere slaagkansen bij de Raad voor betwisting van studievoortgangsbeslissingen.

Beroep bij de raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

Na het intern beroep bij de onderwijsinstelling zelf, kan je ook een stapje verder gaan en een beroep indienen bij de Raad voor studiebetwisting. Het beroep bij de Raad is een administratief beroep. Dit betekent dat er specifieke en veel formele spelregels gelden. Bijstand van een advocaat is daarom ook cruciaal : het zou immers jammer zijn om gelijk te hebben, maar het niet te krijgen. De termijn zijn ook zeer kort : binnen de 7 dagen dient je beroep ingediend te zijn. Bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen (de Raad) kan je in 3 situaties een procedure opstarten:

 • Je bent ingeschreven aan een hogeschool of universiteit en je vindt dat je onterecht een ongunstige studievoortgangsbeslissing hebt gekregen. Je moet wel eerst intern beroep aantekenen bij de onderwijsinstelling zelf.
 • Je buitenlands diploma hoger onderwijs is niet gelijkwaardig verklaard met een Vlaams diploma hoger onderwijs en je bent het daar niet mee eens.
 • Je hebt leerkrediet verloren door een overmachtssituatie.

Bevoegdheden van de raad

De Raad beslist over studievoortgangsbeslissingen.
Dan gaat het over :

 • een examenbeslissing; elke beslissing die – al dan niet op basis van een deliberatie – een eindoordeel inhoudt over het voldoen voor een opleidingsonderdeel, diverse opleidingsonderdelen van een opleiding, of een gehele opleiding
 • een examentuchtbeslissing; dit is een sanctie die werd opgelegd n.a.v. bepaalde examenfeiten
 • het toekennen van een bewijs van bekwaamheid; dit is een attest dat aangeeft dat een student op basis van eerder verworven competenties of kwalificaties, bepaalde competenties verworven heeft
 • het toekennen van een vrijstelling; dit is het opheffen van de verplichting om examen af te leggen over een bepaald opleidingsonderdeel (of een deel ervan)
 • een beslissing waarbij het volgen van een schakel- en/of voorbereidingsprogramma wordt opgelegd (en waarbij de omvang van dit programma wordt vastgelegd)
 • het opleggen van een maatregel van studievoortgangsbewaking
 • de weigering van het opnemen van een bepaald opleidingsonderdeel in het diplomacontract waarvoor de student die een geïndividualiseerd traject volgt zich nog niet eerder heeft ingeschreven.
 • beslissingen in verband met het leerkrediet die door de hogeschool, de universiteit of de stuurgroep Databank Hoger Onderwijs zijn genomen (zij het dat voorafgaandelijk een verzoek tot rechtzetting bij de instelling of de stuurgroep moet zijn ingediend voor materiële vergissingen of onjuistheden die aan de grondslag van de beslissing liggen)

Onder deze kwesties is ook het (onterecht) stopzetten van een stage begrepen.

Hoe oordeelt de raad?

De Raad zal de aangevochten beslissing toetsen aan :

 • (i) de decretale en reglementaire bepalingen,
 • (ii) het onderwijs- en examenreglement van de betrokken instelling,
 • (iii) de algemene administratieve beginselen en beginselen van behoorlijk bestuur.

De Raad kan op twee manieren beslissen:

 • ofwel wijst de Raad het beroep gemotiveerd af
 • ofwel vernietigt de Raad gemotiveerd de onrechtmatig genomen studievoortgangsbeslissing

De Raad kan dus de instelling verplichten een nieuwe studievoortgangsbeslissing te nemen onder de door de Raad gestelde voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen inhouden dat:

 • een nieuwe examen(tucht)beslissing afhankelijk wordt gemaakt van de organisatie van een nieuw examen
 • een nieuwe beslissing die een bewijs van bekwaamheid toekent afhankelijk wordt gemaakt van een nieuw bekwaamheidsonderzoek
 • bepaalde onregelmatige of onredelijke motieven bij de nieuwe beslissing niet meer mogen meespelen
 • bepaalde regelmatige en redelijke motieven bij de nieuwe beslissing moeten mee in overweging genomen worden

Wie kan een beroep indienen bij de raad en hoe gebeurt dit?

Iedere student van en universiteit of hoge school kan een beroep indienen bij de Raad indien hij/zij een studievoortgangsbeslissing wil aanvechten. Hetzelfde geldt voor personen die een bekwaamheidsonderzoek aanvragen bij een validerende instantie in de schoot van een associatie.

Het verzoekschrift moet op straffe van onontvankelijkheid ondertekend door de student of zijn raadsman aangetekend worden verstuurd naar de Raad, alsook naar het bestuur van de instelling.

Wij stonden reeds talloze studenten bij in deze procedure. Wij kunnen dus goed je slaagkansen inschatten en jou optimaal begeleiden.

Het verloop van de procedure

De procedure verloopt voor het grootste deel elektronisch en doorloopt de volgende stappen:

 • het verzoekschrift wordt via aangetekende zending ingeschreven in een register en een ontvangstbericht wordt verzonden naar de student of zijn advocaat
 • de instelling maakt zijn volledige dossier over aan de Raad
 • de Raad stelt een dossier samen en geeft partijen de mogelijkheid tot raadpleging ervan
 • de Raad maakt aan de partijen een procedurekalender over met termijnen (van minstens 48 uur) waarbinnen zowel de instelling als de student (als repliek) hun argumenten schriftelijk aan de Raad kunnen overmaken, alsook met de vermelding van de dag en het uur waarop de zaak voor de Raad kan worden gepleit
 • openbare zitting van de Raad waarop de zaak tegensprekelijk (dus in aanwezigheid van beide partijen) wordt gepleit
 • de Raad neemt de zaak in beraad en neemt een beslissing die per e-mail en aangetekend naar de partijen wordt verstuurd.

Bij elke stap van de procedure is bijstand van een raadsman mogelijk en aangewezen.

De beslissingen van de Raad zijn vatbaar voor administratief cassatieberoep bij de Raad van State.

Conclusie

Zonder geslaagd te zijn, kan je dus alsnog proberen een diploma te behalen. De opbouw van het dossier van in het begin is echter bijzondere belangrijk. Bijstand van een advocaat is veelal onontbeerlijk.

Contacteer ons daarom tijdig en probeer zeker ook even onze kansberekening : www.studiebetwisting.be

Ik ben het niet eens met de resultaten van mijn toelatingsproef

Voor sommige opleidingen is een toelatingsproef vereist, voordat je deze opleiding mag volgen, zoals bijvoorbeeld voor genees- of tandheelkunde.

Je mag pas een toelatingsexamen afleggen wanneer je in het bezit bent van een diploma secundair onderwijs of dit nog zal behalen op, ten laatste, 31 december van het jaar waarin je de toelatingsproef aflegt.

Je mag zoveel keren deelnemen aan de toelatingsproef als je maar wil. Hierop staat geen beperking.

Wanneer je het niet eens bent met de resultaten van het examen, kan je hiertegen in beroep gaan.

In eerste instantie dient u een aangetekende brief te versturen, binnen de 30 dagen vanaf de dag volgend op de dag waarop je kennis hebt genomen van het resultaat, naar de examencommissie.

Wanneer je het met de beslissing van de examencommissie nog steeds niet eens bent, kan je beroep instellen door middel van een verzoekschrift bij de Raad van State, – ten laatste – binnen de 60 dagen volgend op de dag waarop je kennis hebt genomen van de beslissing. Er bestaat ook nog een snellere procedure bij de Raad van State : de zogenaamde UDN-procedure of procedure bij Uiterst Dringende Noodzakelijkheid.

Zowel bij het eerste beroep bij de examencommissie als bij de Raad van State kan u zich best laten bijstaan door een advocaat.

Hieronder kan je nog een interessante arrest vinden van de Raad van State. Dit arrest handelt over de betwisting van een examenuitslag.

Samengevat zegt de Raad van State : elk juist antwoord op meerkeuzevraag is een punt. Wanneer er meerdere antwoorden mogelijk zijn bij een meerkeuzevraag, moet dit aangegeven zijn. Als dit niet het geval is en er toch meerdere antwoorden mogelijk zijn, ook al was dit niet de intentie, worden de foute antwoorden ook meegerekend. Op die manier kan geen enkele student die door het schrappen van de desbetreffende vraag mogelijk gebuisd zou zijn, zakken voor het ingangsexamen.

Laat je niet ontmoedigen

Laat u bijstaan door een gespecialiseerd raadsman

Jouw toekomst is belangrijk

Laat u bijstaan door een gespecialiseerd raadsman

De hogeschool/universiteit heeft geweigerd om mij in te schrijven

Een hogeschool of universiteit kan een student(e) weigeren in te schrijven wanneer deze geen leerkrediet, m.a.w. studiepunten, meer beschikbaar heeft. Daarnaast stelt iedere hogeschool of universiteit bepaalde voorwaarden waaraan een student moet voldoen indien hij ingeschreven wil worden of blijven.

Een weigering kan bijvoorbeeld ook een gevolg zijn van een tekort aan studie-efficiëntie. Dan spreken we over regels ter bevordering en bewaking van je studievoortgang

Tegen dergelijke beslissingen kan je steeds in beroep gaan. Van belang hierbij is dat dit tijdig en correct gebeurt. Tegen deze weigering tot inschrijving en tegen een bindende voorwaarde dien je eerst intern beroep aantekenen. Als je na dit intern beroep nog steeds wordt geweigerd kan je extern beroep aantekenen bij de Raad voor Studiebetwisting.

Bij beide procedures is het aangeraden om je te laten bijstaan. Wij kennen tal van argumenten waar je zelf misschien niet aan denkt, maar waardoor je toch verder kan studeren. Van belang is ook te weten dat je argumenten in het intern beroep je slaagkansen bij de Raad voor betwisting van studievoortgangsbeslissingen determineert.

Interessante arrest:

Weigering van student met een leerkrediet minder dan of gelijk aan nul

Het recht op onderwijs wordt aan iedereen toegekend, maar houdt toch enkele grenzen in. Wanneer een student geen studiepunten meer heeft om in te zetten, mag de onderwijsinstelling deze weigeren om in te schrijven.

Ik heb een tuchtmaatregel opgelegd gekregen

Bij inbreuken op het het onderwijs- en examenreglement (OER) kan een tuchtsanctie of ordemaatregel volgen. Dergelijke beslissingen kunnen je studieloopbaan ernstig beïnvloeden.

Enkele voorbeelden van ordemaatregelen zijn: een verwittiging, een tijdelijke verwijdering uit de les/universiteit/hogeschool, schrappen van resultaten, definitieve verwijdering, etc…

Een tuchtmaatregel is een zware sanctie en kan slechts opgelegd worden na een zorgvuldig onderzoek en volgens een gestandaardiseerde tuchtprocedure.

De tuchtmaatregelen van een hogeschool of universiteit zijn niet terug te vinden in de wet. De onderwijsinstelling legt deze zelf vast in het reglement. Tegen een dergelijke maatregel is ook een beroep mogelijk en wel in twee fases. Binnen een, door de onderwijsinstelling bepaald, aantal dagen kan je intern beroep aantekenen per aangetekende brief bij de bestuurscommissie. De uiteindelijke beslissing wordt aangetekend verzonden binnen een, door de onderwijsinstelling, bepaald aantal dagen volgend op het uitspreken van deze beslissing

Tegen dergelijke beslissing van de interne beroepscommissie kan je ook een extern beroep instellen bij de Raad voor betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen. Gelet op de impact van een tuchtbeslissing, is het aan te raden je te laten bijstaan door een raadsman zowel in het intern als het extern beroep.

Contacteer ons tijdig en hypothekeer je studies niet!

Onterechte tuchtsanctie?

Laat u bijstaan door een gespecialiseerd raadsman

Laat niemand je van je doel houden

Laat u bijstaan door een gespecialiseerd raadsman

Ik wil leerkrediet terugvorderen

Als je door een overmachtssituatie leerkrediet verloren hebt, kan je een procedure opstarten bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen (de Raad).

Belangrijk hierbij is natuurlijk een goed begrip van de overmacht situatie.

Wij helpen je graag bij het indienen van het verzoekschrift. Er zijn immers een aantal zaken waar je dient op te letten.