De tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD)

Klachten over onderwijsinstellingen

Laat u bijstaan door een gespecialiseerd raadsman

Wat is een TADD?

Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, verwerf je in een wervingsambt het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD).  Dat recht geldt altijd voor een bepaald ambt, en voor een leraar ook voor een vak, specialiteit, opleiding of module. Een TADD is een van de voorwaarden voor een vaste benoeming in het onderwijs.

Voorwaarden

 • Je hebt over minstens 3 schooljaren 720 dagen dienstanciënniteit, waarvan minstens 600 dagen effectieve prestaties.
 • Je hebt uiterlijk op 1 september een vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs voor het ambt of voor het vak, de specialiteit, de opleiding of de module waarvoor je kandideert.
 • Je kandideert geldig vóór 15 juni.

Of anders gesteld: je komt in aanmerking voor TADD als je als tijdelijk personeelslid gedurende ten minste 3 schooljaren in eenzelfde ambt binnen de scholengemeenschap werkte en hierbij:

 • op 30 juni 720 dagen dienstanciënniteit hebt waarvan 600 dagen effectief gepresteerd.
 • beschikt over een vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs
 • geen onvoldoende kreeg bij je laatste evaluatie
 • niet werd ontslagen

Voordelen

 • Je aanstelling kan over de schooljaren heen doorlopen.
 • In het basis- en secundair onderwijs kan je voorrang laten gelden op andere tijdelijke personeelsleden die nog geen recht op TADD verworven hebben, zodra er een vacature vrijkomt bij je schoolbestuur of in de scholengemeenschap.

In het gemeenschapsonderwijs geldt die voorrang voor alle vacatures in de scholengroep. In het deeltijds kunstonderwijs geldt de voorrang voor alle vacatures binnen hetzelfde schoolbestuur en voor een CLB of CVO voor alle vacatures binnen hetzelfde centrumbestuur. Vanaf de eerstvolgende effectieve aanstelling op 1 september werk je dan dus in een TADD-contract.  Dan ben je echt TADD’er.

Het is van het allergrootste belang dat je goed weet of je in vacante of niet-vacante lestijden of -uren bent aangesteld. Dat kan je op je contract of aanstellingsbesluit zien. Als je in niet-vacante lestijden wordt aangesteld, kijk dan goed wie je vervangt!

Kan men jou geen volledige aanstelling geven vanaf 1 september in een TADD-contract, dan moet elke vacature die in de loop van het schooljaar ontstaat, aan jou aangeboden worden. Dit tot je aan een volledige aanstelling komt.

Je behoudt het recht op TADD, ook al kun je de dienst tijdelijk niet aanvatten wegens ziekte, een arbeidsongeval of moederschapsrust. Het schoolbestuur stelt je aan en kan jou onmiddellijk vervangen.

Je TADD-recht geldt in alle scholen van de scholengemeenschap in het ambt waarin je jouw TADD verwierf.

Hoe stel je je kandidaat?

Je kandideert vóór 15 juni via een aangetekende brief:

 • In het gemeenschapsonderwijs kandideer je bij de raad van bestuur van de scholengroep. Dat doe je met een verplicht aanvraagformulier van het GO!.
 • In het gesubsidieerd onderwijs stel je je kandidatuur bij het schoolbestuur. Veel schoolbesturen hebben een eigen aanvraagformulier dat ze aan de personeelsleden bezorgen. Informeer op het secretariaat van je school.

Zolang je geen TADD hebt, moet je je kandidatuur jaarlijks herhalen. Vanaf je eerste effectieve TADD-aanstelling moet je dat niet meer doen: je hebt dan een doorlopende kandidatuur over de schooljaren heen.

Problemen?

Vaak vergeet men wel eens een kandidaatstelling te honoreren of kent men een co(ncu)llega jouw rechten toe.

Het is van belang om adequaat hier tegen op te treden. Kansen om TADD te worden en later vastbenoemd te geraken zijn immers niet altijd dik gezaaid.

Je kan ook je TADD verliezen als:

 • Je gedurende vijf opeenvolgende schooljaren geen diensten hebt gepresteerd in het ambt waarin je TADD’er bent in geen enkele school van de scholengemeenschap
 • Je bent ontslagen door jouw schoolbestuur. Dit kan na een tuchtprocedure, op dezelfde manier als bij vastbenoemde personeelsleden. Of na twee opeenvolgende of drie evaluaties (in de loopbaan) met als eindconclusie ‘onvoldoende’.
 • Je niet correct hebt gekandideerd met een aangetekend schrijven vóór 15 juni.

Als er een einde komt aan jouw aanstelling of als jouw aanstelling wordt gewijzigd, is het zeer belangrijk dat je van de werkgever een aantal documenten ontvangt. Volgende documenten moet je zeker ontvangen:

 • Een dienstattest met daarop: het ambt, de opdrachtbreuk en het aantal dagen van aanstelling;
 • Een Rl-4 indien je tijdens je tewerkstelling afwezig bent geweest wegens ziekte;
 • Een formulier C4-onderwijs. Op deze C4-onderwijs kan nooit staan “einde schooljaar”.