Tuchtsancties

Rechtvaardigheid en daadkracht

Laat u bijstaan door een gespecialiseerd raadsman

Plichten

Als leerkracht kan je een tuchtstraf opgelegd krijgen wanneer je niet voldoet aan de beroepsplichten. Deze zijn specifiek omschreven in het Decreet Rechtspositie dat van toepassing is op jouw onderwijsnet, maar kunnen als volgt worden omschreven:

 • De belangen van alle betrokken partijen beschermen;
 • De taken nauwkeurig uitoefenen;
 • Zich correct gedragen tegenover publiek, collega’s en leerlingen;
 • Zich niet laten omkopen;
 • Uw gezag, vanuit uw functie, niet misbruiken;
 • Het opvoedingsproject naleven;
 • Niet onwettig afwezig zijn;
 • De geheimhoudingsplicht.

Sancties

Als leerkracht kan je na het doorlopen van de tuchtprocedure verschillende soorten tuchtstraffen opgelegd krijgen:

 • De blaam:

  Je krijgt een eenvoudige waarschuwing, zonder materiële of financiële gevolgen.

 • De afhouding van het salaris:

  Je mag jouw functie nog wel uitoefenen zoals overeengekomen, maar er wordt voor een bepaalde periode een deel van het salaris afgehouden. De afhouding is echter wel gebonden aan enkele beperkingen.

 • De schorsing:

  Als je geschorst wordt, mag je voor een bepaalde tijd jouw functie niet meer uitoefenen en wordt jouw salaris voor de helft ingehouden. Ook de schorsing is gebonden aan enkele beperkingen.

 • De terbeschikkingstelling:

  De terbeschikkingstelling is vergelijkbaar met de schorsing maar kan langer duren. Hierbij wordt jou dus voor een bepaalde tijd je functie ontnomen en zal men een deel van je salaris inhouden. Ook de terbeschikkingstelling is gebonden aan enkele beperkingen.

 • Terugkeer tot de tijdelijke aanstelling:

  Hierbij wordt je teruggezet naar een lagere aanstelling. Als je dus vast benoemd was, zal je op die manier bijvoorbeeld terug gezet worden naar een tijdelijke aanstelling. Een terugkeer tot tijdelijke aanstelling eindigt twee jaar na de uitspraak.

 • Terugzetting in rang:

  Je wordt teruggezet naar een lagere rang. Je krijgt dan ook slechts het salaris dat verbonden is aan de deze lagere functie.

 • Uitstel van vaste benoeming:

  Bij deze tuchtmaatregel zal je voor een bepaalde tijd geen vaste benoeming kunnen verkrijgen.

 • Ontslag:

  In geval van een tuchtrechtelijk ontslag verlies je jouw job. Er is wel een opzegperiode voorzien.

 • Afzetting:

  In geval van een tuchtrechtelijke afzetting verlies je niet alleen jouw job, maar ook het recht op een overheidspensioen.

Bijstand

Tijdens de hele tuchtprocedure kan je je laten bijstaan door een raadsman.

Het is raadzaam om vanaf de eerste aangetekende brief – waarbij men je in kennis stelt van de opstart van het tuchtdossier- , al contact op te nemen met ons en je goed te laten bijstaan.

Zeker bij het verhoor dat volgt op het einde van het tuchtonderzoek is het absoluut noodzakelijk dat je op degelijke wijze je argumenten op papier zet en je ter zitting laat bijstaan door een raadsman.

Wanneer je na deze zitting desondanks toch slachtoffer bent van een onterechte tuchtmaatregel, kan je hiertegen beroep instellen, binnen de 20 werkdagen na ontvangst van de aangetekende brief met de tuchtmaatregel, bij de Kamer van Beroep. Elke koepel heeft zijn eigen Kamer van Beroep.

Eventueel kan je tegen een beslissing van de Kamer van Beroep nog verdere stappen nemen door naar de Raad van State of de arbeidsrechtbank te stappen.