Advies voor leerlingen, studenten en hun ouders

Een onderwijsprobleem?

Laat u bijstaan door een gespecialiseerd raadsman

Als leerling, student of ouders stuit je soms op onrechtvaardige beslissingen en dien je op te komen voor je rechten. Denk maar aan de betwisting van onterechte studieresultaten, een C-attest of B-attest, een fout gelopen examen of een schorsing en zelfs tuchtmaatregel. Je beschikt zeker over bepaalde rechten, maar hoe oefen je deze correct uit?

Het onderwijsrecht is immers bijzonder complex en wordt vaak gekenmerkt door specifieke procedures met bijzondere korte termijnen. Snel handelen is dan ook absoluut de boodschap. De bijstand van een advocaat doorheen de diverse procedures is in veel gevallen een noodzakelijke voorwaarde om je rechten op adequate wijze uit te oefenen en een geslaagd resultaat te behalen.

Veelgestelde vragen

Advies voor ouders

Kleuters

Leerling lagere school – basisonderwijs

Leerling middelbare school – secundair

Student hogeschool – universiteit

Buitenlandse diploma’s

Een overzicht van de verschillende mogelijkheden

 • Bijstand procedures

  • Interne beroepscommissie (secundair, hogeschool en universiteit)

   Wanneer je niet tevreden bent met je resultaten kan je beroep aantekenen.
   In het secundair onderwijs kan je vragen om de klassenraad opnieuw te laten samenkomen. Wanneer dit wordt geweigerd of je bent niet akkoord met de nieuwe beslissing, kan je beroep aantekenen bij de interne beroepscommissie.
   Ook in het hoger onderwijs kan je beroep aantekenen bij de interne beroepscommissie. Pas na uitputting van de interne beroepsmogelijkheden kan er extern beroep worden aangetekend bij de Raad voor betwisting van studievoortgangsbeslissingen.

   Meer info.

  • Examencommissie

   Wanneer je niet beschikt over een getuigschrift of diploma van het secundair onderwijs, kan je bij de Examencommissie op eigen tempo door zelfstudie een diploma of getuigschrift van het secundair onderwijs behalen. De examens worden het hele jaar door georganiseerd en je kan deze zelf inplannen op basis van de beschikbare data.
   Meer info.
  • Raad voor betwisting inzake studievoortgangsbeslissingen

   Als je als student aan een hogeschool of universiteit vindt dat je onterecht een ongunstige studievoortgangsbeslissing hebt gekregen, kan je dit aanklagen bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen. Hier geldt wel de voorwaarde dat je alle interne beroepsprocedures hebt uitgeput. Ook kan je met een buitenlands diploma hoger onderwijs dat niet gelijkwaardig met een Vlaams diploma hoger onderwijs wordt verklaard terecht bij de Raad.
   Meer info.
  • Raad van State

   Wanneer je alle interne beroepsprocedures hebt uitgeput en je niet tevreden bent met de beslissing van de interne beroepscommissie of het arrest van de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen, kan je beroep aantekenen bij de Raad van State.
   Meer info.
 • Betwisting omtrent

  • Examenresultaten

  • Jury

  • Stage

  • Deliberatie

  • Attestering & clausulering

   A-,B- en C-attesten, attest van verworven bekwaamheden, bijkomende proeven, uitgestelde proeven en herexamen.
  • Leerkrediet

  • Studievoortgang

  • Weigering inschrijving

  • Weigering redelijke aanpassingen

   Studenten met een functiebeperking moeten dezelfde kansen krijgen als andere studenten om succesvol te participeren aan het lager en hoger onderwijs, hiervoor moeten scholen bij wet redelijke aanpassingen voorzien.
  • EVC

   De Codex Hoger Onderwijs definieert EVC als “een eerder verworven competentie”, zijnde het geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes verworven door middel van leerprocessen die niet met een studiebewijs werden bekrachtigd. Een student kan dus kans maken op een EVC door bijvoorbeeld een langdurig verblijf in het buitenland, zijn moedertaal, een job of bepaalde vaardigheden die betrekking hebben op zijn studie.
   Meer info.
  • EVK

   Eerder verworven kwalificaties (EVK) zijn kwalificaties die zijn behaald door vroegere studies. Dit kan aan de hand van diploma’s, creditbewijzen, getuigschriften, binnen- of buitenlandse studiebewijzen, of attesten van opleidingen waarvan een examen is afgelegd.
   Meer info.
 • Garanderen recht op inschrijving en voorrangsregeling

  Het principe dat je als leerling die zich als eerste komt aanmelden in een school of vestigingsplaats ook eerst wordt ingeschreven, is het uitgangspunt van het inschrijvingsrecht. Op die chronologie is echter een afwijking voorzien in de vorm van een voorrangsregeling voor leerlingengroepen waarvoor de overheid het inschrijvingsrecht maximaal wil garanderen. Er zijn verschillende voorrangsgroepen, waarvan de volgorde van inschrijven vastligt. Enkele voorbeelden van voorrangsgroepen zijn: kinderen van dezelfde leefentiteit ((half-) broers en (half-) zussen), kinderen van personeelsleden, Nederlandstaligen in Brussel, …

 • Klacht bij de Commissie inzake Leerlingenrechten

  Je kan als ouder terecht bij de Commissie indien je een niet-gerealiseerde inschrijving van jouw kind betwist en een klacht wil indienen. De leden van de Commissie zullen nagaan of er voldaan is aan de voorwaarden van het Decreet Basisonderwijs of de Codex Secundair Onderwijs om de inschrijving te weigeren. Recent kan je er als ouder nu ook terecht indien de inschrijving van jouw kind ontbonden wordt tijdens de schoolloopbaan naar aanleiding van de wijzigende nood aan aanpassingen en je deze ontbinding van inschrijving betwist.
  Meer info.

 • Problemen in verband met

  • schakel- en/of voorbereidingsprogramma’s

  • opnemen van een bepaald opleidingsonderdeel in het diplomacontract

  • vrijstellingen

  • het leerkrediet

 • Moeilijkheden inzake gelijkwaardigheid buitenlands diploma / NARIC

  Bij NARIC kan je terecht voor de professionele erkenning van buitenlandse onderwijsdiploma’s. Als de erkenning jou wordt geweigerd is een beroepsprocedure voorzien bij de Raad voor betwisting inzake studievoortgangsbeslissingen.
  Meer info.

 • Bekomen aangepaste examenregelingen

  Als student kan je een aangepaste examenregeling bekomen op basis van een functiebeperking of overmacht.

 • Aanvechten orde-en tuchtmaatregelen

  Bij inbreuken op het schoolreglement of het onderwijs -en examenreglement (OER) kan een tuchtsanctie of ordemaatregel volgen. Enkele voorbeelden van ordemaatregelen zijn: een verwittiging, een strafwerk, een tijdelijke verwijdering uit de klas/universiteit/hogeschool, schrappen van resultaten. Een tuchtmaatregel is een zware sanctie en kan slechts opgelegd worden na een zorgvuldig onderzoek en volgens een gestandaardiseerde tuchtprocedure. Voorbeelden hiervan zijn de tijdelijke verwijdering uit de les, de tijdelijke en de definitieve verwijdering uit de school/universiteit/hogeschool.

 • Openbaarheid van bestuur

  Problemen bij het inzage nemen, afschriften bekomen of uitleg vragen omtrent bestuursdocumenten.
  Meer info.

 • Inzage krijgen in examens en andere documenten

 • Aantasting fysieke of psychologische integriteit

 • Bijstand bij strafrechtelijke of burgerrechtelijke procedures

 • Levensbeschouwelijke problemen of conflicten

 • Pesterijen

  Als ouder kan je juridische stappen ondernemen tegen de ouders of school van de leerling die verantwoordelijk is voor de pesterijen tegen uw kind.
  Meer info.

 • CLB en verslagen

  Om toegang te krijgen tot het buitengewoon onderwijs dient men over een verslag van het CLB.
  Meer info.

 • Vlaamse Bemiddelingscommissie

  Wanneer je het niet eens bent met het verslag van het CLB, kan men dit aanvechten bij de bemiddelingscommissie.
  Meer info.

 • Problemen met toepassingen M-decreet

  Vlaanderen is momenteel koploper in het aantal leerlingen dat school loopt in het buitengewoon onderwijs, daarom heeft het parlement het M-decreet gestemd. Dit decreet bepaalt dat maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften aangeboden moeten worden. Je kan dus redelijke aanpassingen vragen om toch regulier onderwijs te kunnen volgen.

Klachten over onderwijsinstellingen

Laat u bijstaan door een gespecialiseerd raadsman