Advies voor schoolbestuur, inrichtende macht, hogeschool, universiteit, gemeente en overheid

Snel en pertinent advies

Door de verregaande juridisering van het onderwijs is een snel en pertinent advies noodzakelijk.

De verregaande juridisering van het onderwijs is heden ten dage een realiteit die niet meer te ontkennen valt en die een zware verantwoordelijkheid legt op de schouders van de diverse onderwijsinstellingen.
Zowel in de relatie ten aanzien van het personeel als ten aanzien van leerlingen/studenten is er een voortdurende aandacht vereist m.b.t. talrijke voorschriften en procedures. Het niet respecteren van deze regelgeving kan aanleiding geven tot omvangrijke schadevergoedingen en reputatieschade. Ook de organisatie van het onderwijs zelf alsmede de vele randaspecten die daarbij komen kijken, vergen vaak een grondige juridische knowhow.

Wij staan garant voor snel en pertinent advies, bijstand alsook vertegenwoordiging in alle mogelijke rechtsgeschillen.

Vaak voorkomende problemen voor onderwijsinstellingen.

Een overzicht van de verschillende mogelijkheden

Een niet-exhaustief overzicht van de bijstandsmogelijkheden, onderwerpen en domeinen

 • Redactie, motivering en begeleiding van beslissingen van klassenraden, examencommissies en interne beroepscommissies

  Als onderwijsinstelling neemt u belangrijke beslissingen. Deze worden bovendien aanzien als administratieve rechtshandelingen. Daarom dienen deze correct gemotiveerd te zijn en in overeenstemming met alle wettelijke bepalingen alsook de beginselen van behoorlijk bestuur. Degelijke juridische bijstand is vaak noodzakelijk nu deze beslissingen meer en meer aangevochten worden en daarbij getoetst worden door de hoogste administratieve rechtscolleges.
  Meer info.

 • Bijstand diverse procedures

  • Interne beroepscommissie

   – secundair : attestering en tucht (definitieve uitsluiting) Meer info.
   – hogeschool en universiteit : examen, studievoortgang, EVC, EVK, betwisting, weigering inschrijving
  • Examencommissie

  • Raad van State

   Wanneer alle interne beroepsprocedures zijn uitgeput en de leerling of ouders niet tevreden zijn met de beslissing van de interne beroepscommissie of in het geval de student/instelling niet tevreden is met het arrest van de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen, kan men beroep aantekenen bij de Raad van State. Een degelijk verweer is hierbij cruciaal.
   Meer info.
  • Raad voor betwisting inzake studievoortgangsbeslissingen

   Studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit, die vinden dat ze onterecht een ongunstige studievoortgangsbeslissing hebben gekregen, kunnen dit aanklagen bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen. Degelijke bijstand hierbij is een must gelet op mogelijke schadeclaims nadien.
   Meer info.
  • Kamer van Beroep

   Tegen een tuchtmaatregel of schorsing kan het personeelslid in beroep gaan bij de Kamer van Beroep. Dit geldt ook voor een ontslag om dringende reden.
   Meer info.
  • College van Beroep

   Tegen een evaluatie ‘onvoldoende’ kan het personeelslid persoon in kwestie beroep aantekenen bij het College van Beroep
   Meer info.
  • Arbeidsrechtbank

   De arbeidsrechtbank is bevoegd voor diverse ondewijsgerelateerde geschillen (ontslag, welzijn op het werk, …)
   Meer info.
  • Functiebeschrijving en evaluatie

   bijstand is mogelijk bij de redactie van de functiebeschrijving, het verloop van de functioneringsgesprekken en de redactie van de uiteindelijke evaluatie.
   Meer info.
  • Klacht met burgerlijke partijstelling

   Soms is het bestuur genoodzaakt om een strafklacht in te dienen. Wij staan u bij in deze procedure bij de onderzoeksrechter. Even vaak worden tegenwoordig klachten ingediend tegen directie en inrichtende macht. Ook in uw verweer is expertise terzake elementair.
  • Burgerlijke procedures

   Wij dragen zorg voor de verdediging van uw rechten voor de burgerlijke rechtbank bij betwistingen inzake contracten, aannemers, aanbestedingen, leveranciers, verzekeringskwesties, schadedossiers,…
  • Openbare aanbestedingen/overheidsopdrachten

   Grote investeringen dienen conform de wetgeving op overheidsopdrachten te gebeuren. Wij begeleiden u doorheen alle stappen en eventuele betwistingen. Gelet op de omvang van mogelijke schadeclaims is dit geen overbodige luxe.
   Meer info.
  • Commissie zorgvuldig bestuur

   Basisscholen, scholen voor secundair onderwijs en deeltijds kunstonderwijs, internaten, centra voor leerlingenbegeleiding en centra voor volwassenenonderwijs moeten zich in hun dagelijkse werking aan een aantal principes houden in verband met Kosteloosheid, Eerlijke concurrentie, Verbod op politieke activiteiten, Handelsactiviteiten, Reclame en sponsoring en Participatie gesubsidieerd onderwijs. Een klacht bij de commissie is mogelijk als men zondigt tegen de toepasselijke principes en kan verstrekkende gevolgen hebben.
  • Klacht bij de Commissie inzake Leerlingenrechten

   Ouders kunnen bij de Commissie een niet-gerealiseerde inschrijving van hun kind betwisten en een klacht indienen. De leden van de Commissie zullen nagaan of er voldaan is aan de voorwaarden van het Decreet Basisonderwijs of de Codex Secundair Onderwijs om de inschrijving te weigeren. Recent kan men als ouder nu ook terecht bij de Commissie indien de inschrijving van hun kind ontbonden wordt tijdens de schoolloopbaan naar aanleiding van de wijzigende nood aan aanpassingen. De Commissie kan in bepaalde gevallen verregaande sancties opleggen zodat gedegen bijstand noodzakelijk is.
 • Rechtspositie van het personeel (wervingsambt, selectie –en bevorderingsambt)

  • Tijdelijke aanstelling

  • Vaste benoeming

   • Aan de aanstellingsvoorwaarden voldoen
   • Op 30 juni voorafgaand aan de datum van de vaste benoeming minstens 720 dagen dienstanciënniteit hebben, waarvan minstens 360 dagen in het ambt van benoeming
   • Op de dag voorafgaand aan de vaste benoeming (30 juni of 30 september) voor doorlopende duur aangesteld zijn in het ambt waar men kandidaat voor is
   • Een vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs hebben voor het ambt waar men kandidaat voor is
   • De betrekking in hoofdambt uitoefenen
   • Geen onvoldoende hebben in de meest recente evaluatie
   • Geldig kandideren voor een vacant verklaarde betrekking
  • Tucht/schorsing

   Wij staan u bij in het opstellen van het dossier en het tijdig versturen van de juiste documenten. Wij zijn aanwezig bij het verhoor naar aanleiding van het tuchtfeit of de schorsing en dragen zorg voor de redactie van notulen, proces-verbaal,…
  • Functiebeschrijving en evaluatie

   Bijstand is mogelijk bij de redactie van de functiebeschrijving, het verloop van de functioneringsgesprekken en de redactie van de uiteindelijke evaluatie.
  • Algemeen reglement

   Redactie en nazicht
  • Arbeidsreglement

   Redactie en nazicht
 • Terbeschikkingstelling wegens

  • Ontstentenis van betrekking

   Wanneer het vastbenoemd personeelslid geheel of gedeeltelijk zijn opdracht verliest, kan hij ter beschikking gesteld worden wegen ontstentenis van betrekking. Bijvoorbeeld bij daling van het aantal leerlingen.
  • Reaffectatie

   Dit komt voor wanneer een school- of centrumbestuur een ter beschikking gesteld personeelslid een betrekking toewijst in hetzelfde ambt.
  • Wedertewerkstelling

   Bij wedertewerkstelling wijst een school- of centrumbestuur een ter beschikking gesteld personeelslid een betrekking toe in een ander ambt.
 • Bezoldigingsregels

  Deze regels zijn vastgelegd in het Koninklijk besluit nr. 63 houdende wijziging van de bezoldigingsregels van toepassing op het onderwijzend en daarmee gelijkgesteld personeel van het onderwijs met volledig leerplan en van het onderwijs voor sociale promotie of met beperkt leerplan.

 • Verloven, verlofstelsels en (onterechte/ongewettigde) afwezigheden

 • Openbaarheid van bestuur

  Overheidsdiensten zijn verplicht om bestuursdocumenten openbaar te maken. Dit moeten ze doen door inzage en uitleg te geven over de documenten. Verder moeten ze hiervan een kopie of afschrift geven, eventueel tegen een redelijke prijs. Er zijn echter specieke weigeringsgronden.

 • Privacy

  Dossiers van de onderwijsinstelling vallen onder de privacywet. Een werknemer heeft het recht om zijn dossier in te kijken en aan te passen. Het bestuur moet eerst kennisname nemen bij zijn werknemer en indien nodig zijn goedkeuring vragen, wanneer zij gegevens willen doorsturen naar het werkstation. Een personeelsdossier mag niet zomaar worden doorgegeven aan een andere school. Wanneer een student van school verandert, moet hij eerst zijn schriftelijke toestemming geven om zijn loopbaanfiche door te geven.

 • Bewaarplicht en archiveringsplicht

  De termijnen zijn vermeld in de Omzendbrief BaO/2005/03 van 31/01/2005

 • Ambt -en beroepsgeheim

  Als directie/bestuur neemt u soms kennis van feiten die om actie vragen. Even vaak botst dit echter met uw ambtsgeheim. Wij adviseren u over de juiste stappen.

 • Omkadering op niveau van de universiteit, associatie, (hoge) school of scholengemeenschap

 • Redactie statuten van vzw’s, scholengemeenschappen, …

 • Structuur en organisatie van het onderwijs

  • Toelatings- en overgangsvoorwaarden

  • Studiebekrachtiging

   Onderwijsinstellingen moeten van rechtswege erkende studiebewijzen uitreiken.
 • Deontologische en juridische aspecten van leerlingenbegeleiding:

  • Discretie

   De discretieplicht is een aan het personeelslid opgelegde gedragsnorm die verbiedt dat er op eigen initiatief mededelingen worden gedaan over zaken waarvan de openbaarmaking niet uitdrukkelijk is toegelaten of voorgeschreven. Ook het openbaar maken van vertrouwelijke gegevens aan personen die niet gerechtigd zijn er kennis van te nemen, is verboden.
  • Privacy

   Wanneer een student van school verandert, moet hij eerst zijn schriftelijke toestemming geven om zijn loopbaanfiche door te geven. Ook bij het gebruik van camera’s is het recht op privacy uitermate relevant.
 • Zorg, samenwerking school-CLB, leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

 • Gelijke onderwijskansen, inschrijvingsrecht en -beleid, draagkracht

 • Reclame en sponsoring

  : Scholen dienen een neutraliteit te bewaren. In bepaalde gevallen mogen zij zich echter wel inlaten met commerciële partners.

 • Rechtspositie van de leerling, schoolreglement, sanctioneringsbeleid, orde- en tuchtmaatregelen (leerlingen)

 • Ouderlijk gezag in onderwijsaangelegenheden

  De beslissingen over een minderjarige leerling worden genomen door de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen. De omzendbrief NO/2005/01 (13AC) van 14 april 2005 formuleert over het ouderlijk gezag de beste handelwijze bij contacten met de ouders. De juiste toepassing van de principes uit de omzendbrief blijft de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur.

 • Burgerlijke -en strafrechtelijke aansprakelijkheid

 • Patrimoniumbeheer, onroerend goed, bijvoorbeeld:

  • Aanneming

  • Vergunningen

  • Aankoop

  • Verhuur

  • Pacht

 • Verlof voor verminderde prestaties (VVP)

  Je kan dit VVP voltijds opnemen voor een periode van 24 maanden of halftijds of eenvijfde voor een periode van 120 maanden.

 • Afwezigheid voor verminderde prestaties (AVP)

  AVP kan je voor een periode van maximaal 60 maanden opnemen. AVP is een gunst.

 • Eindeloopbaanregeling

  Recht om VVP op te nemen vanaf 55 jaar tot aan pensioen

Snel en pertinent advies

Laat u bijstaan door een gespecialiseerd raadsman