Vragen in verband met het kleuteronderwijs

Ook kleuters hebben rechten

Laat u bijstaan door een gespecialiseerd raadsman

Kan de school weigeren om mijn kind in te schrijven?

Een kleuter kan geweigerd worden wanneer deze niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden. Deze houden in dat het kind eerst en vooral minstens 2 jaar en 6 maanden oud is. Daarnaast kan ook in enkele specifieke gevallen de inschrijving geweigerd worden:

  • Wanneer de capaciteit van de school of de klas is bereikt
  • In geval van een tuchtprocedure in het voorgaande jaar
  • In geval van definitieve uitsluiting in het voorgaande jaar
  • Wanneer de school niet tegemoet kan komen van de speciale zorgen die een leerling nodig heeft (zie hiervoor onze informatie i.v.m. het M-decreet)

De weigering wordt officieel gemaakt met een document binnen de 4 dagen volgend op de weigering.

Tegen deze weigering kan u beroep instellen.

Start op 1 september van het kalenderjaar waarin je kind 6 wordt

De meeste kinderen stappen over van de kleuterschool naar de lagere school als ze 6 jaar zijn. Meer precies: op 1 september van het kalenderjaar waarin ze 6 worden. Dat is ook de leeftijd waarop de leerplicht begint. Ook de weinige kinderen die geen kleuteronderwijs volgden, starten dan meestal de lagere school.

Maar opgelet: om op 6 jaar het recht te hebben om te starten in het Nederlandstalig gewoon lager onderwijs, moet je kind in het schooljaar ervoor voldoende aanwezig geweest zijn in een Nederlandstalige kleuterschool. Anders beslist de klassenraad of je kind naar het gewoon lager onderwijs mag of nog een jaar kleuteronderwijs moet volgen.

Vóór 6 jaar naar het lager onderwijs?

Alleen de klassenraad kan beslissen dat je kind een jaar vroeger naar het gewoon lager onderwijs mag, dus op 5 jaar (op 1 september van het kalenderjaar waarin het 5 wordt). De klassenraad wint daarvoor het advies in van het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB).

Als je kind al op 5 jaar instapt in het lager onderwijs, start ook de leerplicht een jaar eerder.

Mijn kind van 6 is niet klaar voor het lager onderwijs

Je kind is schoolrijp als het de kennis, vaardigheden en houdingen bezit die nodig zijn om goed te kunnen starten met lezen, schrijven en rekenen. Schoolrijpheid is een voorwaarde tot succes in het lager onderwijs. In veel scholen test het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) de schoolrijpheid van de kinderen. Als je kind een aantal vaardigheden nog niet genoeg beheerst, is dat niet meteen een reden tot ongerust¬heid. Maar je kan signalen beter ernstig nemen. Spreek erover met de leerkracht van je kind. Je kan ook een extra onderzoek naar de schoolrijpheid van je kind aanvragen.

Na het onderzoek naar de schoolrijpheid kan je de raad krijgen om je kind nog een jaar langer in de kleuterklas te houden, ook al is het 6 jaar en was het voldoende aanwezig in het kleuteronderwijs om naar het gewoon lager onderwijs te mogen overstappen.

Dat is geen bindend advies. Je kan beslissen om de raad van de school of het CLB niet op te volgen. Omgekeerd, als de klassenraad en het CLB adviseren dat je kind kan overgaan naar de lagere school, kan je als ouder toch beslissen om je kind nog een jaar langer kleuteronderwijs te laten volgen. Je kan het gewoon kleuteronderwijs maar met 1 jaar verlengen. Na dat jaar moet je kind overstappen naar het gewoon lager onderwijs of naar het buitengewoon onderwijs. Opgelet: een kind dat een jaar langer in de kleuterklas blijft, valt onder de leerplicht en moet elke dag naar school gaan.

Toegang tot het eerste leerjaar

Laat u bijstaan door een gespecialiseerd raadsman