Advies voor ouders

Klachten in het onderwijs

Laat u bijstaan door een gespecialiseerd raadsman

Waar kan ik terecht met klachten over de school?

Als ouder bent u bekommerd om het welzijn en de vorming van uw kind. Daarom spreekt het ook voor zich dat wanneer u een klacht heeft over de school, deze grondig wordt behandeld. Wanneer u een klacht heeft over een onderwijsinstelling kan u deze in eerste instantie best naar de instelling/school zelf richten.

Als die klacht echter niet wordt behandeld of ernstig wordt genomen, bestaat er de mogelijkheid om verdere stappen te nemen. De instantie die klachten behandelt, is verschillend voor het gemeenschapsonderwijs en het katholiek onderwijs.

Bij een niet gerealiseerde of ontbonden inschrijving van een kind kan je klacht indienen bij de Commissie inzake leerlingenrechten.

Verder is er de Commissie Zorgvuldig bestuur waar u met specifieke klachten terecht kan.

Zo is er het participatiedecreet dat ondermeer de schoolraad inspraak geeft in de wijze waarop de school zich organiseert. Als ouder heeft u dus ook recht op inspraak.

Zorgvuldig bestuur betekent verder dat scholen zich in de dagelijkse werking aan een aantal principes moeten houden (o.a. kosteloosheid, eerlijke concurrentie, verbod op politieke activiteiten, handelsactiviteiten, reclame en sponsoring).

Heb je een klacht in verband met toegang tot het buitengewoon onderwijs dan kun je terecht bij de Vlaamse Bemiddelingscommissie.

Voor klachten in verband met discriminatie kun je terecht bij Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum.

Wij hebben een uitgebreide ervaring met de diverse soorten klachten alsook de instanties waarbij deze ingediend worden.

Klachten bij de Commissie Zorgvuldig bestuur

Bij de Commissie Zorgvuldig bestuur kan je terecht met een vraag of klacht over een van deze thema’s:

 • Kosteloosheid basisonderwijs
 • Kosteloze toegang secundair onderwijs
 • Oneerlijke concurrentie
 • Handelsactiviteiten
 • Politieke activiteiten
 • Reclame en sponsoring
 • Participatie in het gesubsidieerd onderwijs

Deze commissie is onafhankelijk en opgesteld door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Ze bestaat uit een kamer voor basisonderwijs en een kamer voor het secundair onderwijs.

Voor het indienen van een klacht bij de commissie vraagt u best het advies van een raadsman.

Men moet immers zorgvuldig de volgende stappen doorlopen:

 1. U dient per aangetekende brief de klacht in bij de commissie binnen de 60 dagen nadat u op de hoogte bent van de feiten waarover uw klacht beschikt. De voorzitter van de commissie zal eventueel uw klacht ontvankelijk verklaren, met andere woorden uw klacht aanvaarden of niet.
 2. Volgend op de ontvankelijk-verklaring zal de commissie een brief versturen waarin men de ontvangst van de klacht bevestigt, de school de mogelijkheid geeft om zich te verweren en tot slot de details van de zitting en de samenstelling van de commissie vermeldt.
 3. Na ontvangst van deze brief heeft zowel u als de school 15 dagen de tijd om getuigen op te roepen.

Na voorgaande stappen zal de zitting plaatsvinden waar zowel u als de school, als de eventuele getuigen, gehoord worden. Ook hier kan u zich laten bijstaan door een raadsman.

Op basis van dit alles zal de commissie beslissen of de klacht al dan niet gegrond is en wat de eventuele sanctie zal inhouden. De commissie zal zijn beslissing bekend maken binnen de 60 dagen volgend op de datum waarop u de aangetekende brief inhoudende de desbetreffende klacht hebt verstuurd.

De behandeling van de klachten zijn gebonden aan een aantal beginselen, zoals bijvoorbeeld het schriftelijk in kennis stelling van de beslissing, het horen van de partijen, etc.

Wanneer u het niet eens bent met de beslissing van de commissie bestaat er nog de mogelijkheid om een beroep in te stellen bij de Vlaamse Regering. Let wel, ook de tegenpartij kan een beroep instellen bij de Vlaamse Regering.

Wanneer u na een beroep bij de Vlaamse Regering nog steeds niet tevreden bent over de beslissing kan u, als laatste instantie, hiertegen beroep instellen bij de Raad van State.

Klachten over het katholiek onderwijs

Je kan als leerling of ouder weleens ontevreden zijn over je school, centrum of internaat. Als leerling kan je het bijvoorbeeld niet fair vinden dat je als sanctie niet mag deelnemen aan een schooluitstap. Of men heeft volgens jou op het internaat onterecht je kamer doorzocht. Of een bepaalde schoolregel kan voor jou niet door de beugel. Als gescheiden ouder kan je vinden dat de andere ouder meer informatie van de school krijgt dan jij. Of je kan van mening zijn dat een pestsituatie niet goed werd aangepakt.

Het katholiek onderwijs heeft zijn eigen Klachtencommissie en die is niet zo bekend.

Zo heeft de eerste zitting in de klachtencommissie van het katholiek onderwijs nog maar pas in februari 2017 plaatsgevonden. Wij vertegenwoordigden de ouders toen en verkregen een positieve beslissing : een mooie primeur.

Om correct een klacht bij deze commissie te kunnen indienen, zal u een aantal zaken in het achterhoofd moeten houden. U neemt dus best even contact met ons op om dit te bespreken.

Klacht gemeenschapsonderwijs

In het schoolreglement wordt de te volgen klachtenprocedure in principe beschreven.

Ook via de website van de betrokken school of scholengroep kun je de contactgegevens terugvinden van de directeur of de algemeen directeur in kwestie. Je kunt telefonisch een klacht indienen of via brief, e-mail- of faxbericht. Je kunt eventueel ook een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek. Volgende gegevens mogen niet ontbreken bij de klachtmelding:

 • jouw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer of mailadres);
 • een feitenrelaas – wat is er precies gebeurd en wanneer;
 • de naam van de school waar de feiten zich voordeden als je een klacht indient bij de algemeen directeur van de scholengroep.

Over de administratieve diensten van het GO!

Klachten over de werking of de dienstverlening van de administratieve diensten van het GO! kun je rechtstreeks versturen naar de afgevaardigd bestuurder. Vermeld duidelijk jouw contactgegevens en geeft kort het feitenrelaas weer of de concrete reden waarom je een klacht indient.
Hoe verloopt de behandeling van een klacht?

Binnen een termijn van 10 kalenderdagen ontvang je in principe een ontvangstmelding.

Indien de klacht niet wordt behandeld omdat deze niet ontvankelijk is zal je daarvan op de hoogte worden gebracht.
Als de klacht wel ontvankelijk is, volgt er een onderzoek naar de gegrondheid van de klacht. Je wordt op de hoogte gebracht van het resultaat van dit onderzoek.

De klacht wordt afgehandeld binnen een termijn van 45 kalenderdagen vanaf het ogenblik waarop de klacht de betrokken directeur of algemeen directeur heeft bereikt (of in het geval van een klacht over de administratieve diensten de afgevaardigd bestuurder). Als je een klacht indient tegen een bepaalde beslissing, betekent dit evenwel niet dat deze beslissing automatisch wordt uitgesteld of ingetrokken.

Er zijn dus een paar zaken waar u zeker dient op te letten : neem met ons contact op om dit te bespreken voor een geslaagd resultaat.

Zolang uw kind minderjarig is, kan het zelf niet optreden in rechte. Daarom zullen de ouders voor het kind moeten optreden als er beroep moet worden ingesteld tegen een bepaalde beslissing. Elke stap van een procedure wordt dan ook automatisch meegedeeld aan de ouders.

Daarnaast krijgen zowel de ouders als het kind recht op inzage van het dossier.

In het geval van gescheiden ouders is het wel opletten geblazen: u kan soms wel en soms niet alleen beroep instellen voor uw minderjarig kind. Dit hangt af van procedure tot procedure alsook van de (wettelijke) regeling tussen de ex-echtgenoten.

Ook als uw kind reeds meerderjarig is geworden, kan u in bepaalde gevallen als ouder toch nog optreden. Enige waakzaamheid hierbij is wel geboden.

De Raad van State besprak in diverse arresten de problematiek van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de ouders. Zo bevestigde men in een arrest van 18 juni 2012, dat zolang de kinderen minderjarig zijn, hun ouders moeten optreden in hun naam. Anderzijds : vanaf het moment dat het kind meerderjarig wordt, vervallen de verhaalsrechten van de ouders ten opzichte van de school.

Hieronder kan u drie interessante arresten vinden m.b.t. deze materie :

Opkomen voor uw kind

Laat u bijstaan door een gespecialiseerd raadsman