Advies voor leerkracht, docent, professor en ondersteunend personeel

Klachten over onderwijsinstellingen

Laat u bijstaan door een gespecialiseerd raadsman

De rechten en plichten van pedagogisch verantwoordelijken zijn complex. Hierbij kan in de eerste plaats gedacht worden aan de arbeidscontext en relaties, met benoemingen, voorrangsrechten, functioneringsgesprekken en evaluaties, maar ook schorsing- en tuchtmaatregelen.
We zien tevens een toename van stress-gerelateerde problemen en strafbaar pestgedrag opduiken, terwijl ook uw aansprakelijkheid ten aanzien van de leerlingen/studenten meer en meer het voorwerp uitmaakt van procedures.

Meer dan voldoende redenen dus om je tijdig door een specialist te laten bijstaan. Wij informeren u snel en helder en verlenen u graag de cruciale bijstand doorheen de procedures alsook bij de verschijning voor de diverse rechtsinstanties.

Vaak voorkomende problemen voor docent en leerkracht

Een overzicht van de verschillende mogelijkheden

 • Vertegenwoordiging procedures

  • College van Beroep

   Als je onder het toepassingsgebied van de decreten rechtspositie valt en je een evaluatie met eindconclusie “onvoldoende” bekomt, kan je bij de bevoegde kamer van het college van beroep, beroep instellen. Op straffe van verval moet dit beroep binnen een termijn van 20 kalenderdagen volgend op de overhandiging van de kopie van het evaluatieverslag met de eindconclusie “onvoldoende” ingediend worden. Deze termijn wordt opgeschort tijdens een vakantieperiode voor de duur van de betrokken vakantie. Het beroep moet op straffe van nietigheid gemotiveerd zijn. Het beroep schort de evaluatie met eindconclusie “onvoldoende” op. De bevoegde kamer van het college van beroep doet in een met redenen omklede beslissing uitspraak over de evaluatie met eindconclusie “onvoldoende”.

   Meer info.

  • Kamer van Beroep

   Bij de kamer van beroep kan je beroep aantekenen tegen de beslissing van een ontslag om dringende redenen, een preventieve schorsing of tuchtstraf. De kamer van beroep doet hierover in laatste aanleg uitspraak. Het beroep moet bij aangetekende brief en binnen een termijn van vijf kalenderdagen na ontvangst van het ontslag gebeuren. Het beroep schort het ontslag op. Voor de tucht -en schorsingsprocedure gelden dan weer andere termijnen die verschillen naargelang de situatie.
   Meer info.
  • Arbeidsrechtbank

   De arbeidsrechtbank is bevoegd voor geschillen die betrekking hebben op jouw ontslag en nog verschillende andere domeinen.
   Meer info.
  • Raad van State

   Het hoogste administratief rechtscollege is bevoegd voor alle administratieve rechtshandelingen en kan deze schorsen of vernietigen. Er is tevens een procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid. Als iemand jouw voorrangsrechten miskent, zal een procedure bij de Raad van State noodzakelijk zijn.
   Meer info.
 • Aanwerving

  Een goede start met een correcte overeenkomst kan later veel problemen vermijden. Laat je dus goed adviseren.

 • Aanstelling

  • Tijdelijke duur

   Dit is het statuut waarin je start in een wervingsambt. Dit kan een opdracht zijn voor een volledig schooljaar of voor een deel ervan. Deze periode eindigt ten laatste op 30 juni van het lopende schooljaar. Hierop is een uitzondering voor administratief medewerkers van scholen of centra, en voor personeelsleden van CLB’s, hierbij eindigt de aanstelling op 31 augustus.
   Meer info.
  • Doorlopende duur

   Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, verwerf je in een wervingsambt het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD). Deze voorwaarden houden in dat men over minstens 3 schooljaren 720 dagen dienstanciënniteit heeft, waarvan minstens 600 dagen effectieve prestaties. Verder moet men uiterlijk op 1 september een vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs voor het ambt of voor het vak, de specialiteit, de opleiding of de module hebben waarvoor men kandideert. Tenslotte moet men geldig kandideren vóór 15 juni.
   Meer info.
 • Kandidaatstelling vaste benoeming

  In het basis- en secundair onderwijs deelt het schoolbestuur jaarlijks voor 1 april alle vacante betrekkingen mee aan alle personeelsleden van de scholengemeenschap.
  In het deeltijds kunstonderwijs en CLB’s deelt de school- of centrumbestuur jaarlijks voor 1 april alle vacante betrekkingen mee aan al zijn personeelsleden.
  In het volwassenenonderwijs bepaalt het centrumbestuur eerst in zijn lokaal overlegorgaan welke betrekkingen in aanmerking komen voor vacantverklaring en vervolgens deelt het die vacante betrekkingen voor 1 april mee aan al zijn personeelsleden.
  Samen met de lijst van vacante betrekkingen zorgt het bestuur voor een omschrijving van die betrekkingen en vermeldt het de sollicitatiewijze en -termijn.

  Meer info.

 • Mutatie

  Als je als vastbenoemd personeelslid aan de slag wil bij een ander bestuur kan je binnen de draagwijdte van je vaste benoeming om een mutatie vragen. Het nieuwe bestuur moet daarmee akkoord gaan. Je neemt dan ontslag bij je huidige bestuur en wordt onmiddellijk in hetzelfde ambt vastbenoemd bij het nieuwe bestuur.
  In het basisonderwijs is ook een mutatie mogelijk naar het ambt van onderwijzer of kleuteronderwijzer vanuit een ander wervingsambt, als je een vereist diploma hebt voor het nieuwe ambt.
  Een mutatie kan dus alleen op jouw verzoek en met akkoord van het nieuwe bestuur.

 • Reaffectatie

  Een school- of centrumbestuur wijst je als ter beschikking gesteld personeelslid een betrekking toe in hetzelfde ambt.

 • Terbeschikkingstelling (TBS):

  Er zijn verschillende soorten terbeschikkingstelling waar je in het onderwijs gebruik kan van maken.
  Aan elke terbeschikkingstelling zijn voorwaarden verbonden.

  • TBS voorafgaand aan het rustpensioen

   Bij de terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het pensioen, stop je als vastbenoemd personeelslid vroeger met werken en wordt je ter beschikking gesteld tot aan je pensioen.
  • TBS wegens persoonlijke aangelegenheden (TBSPA)

   Bij de terbeschikkingstelling voor persoonlijke aangelegenheden, kan je een onbetaald verlof om persoonlijke, niet te motiveren redenen opnemen.
  • TBS wegens ontstentenis van betrekking (TBSOB)

   De terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, kan voorkomen wanneer je vastbenoemd bent en geheel of gedeeltelijk je opdracht verliest (bijvoorbeeld door de daling van het aantal leerlingen.
  • TBS wegens bijzondere opdracht

  • TBS wegens ziekte of gebrekkigheid

   De terbeschikkingstelling wegens ziekte wordt toegepast wanneer je als vastbenoemd personeelslid het recht op het aantal dagen betaald ziekteverlof hebt uitgeput, maar nog steeds ziek bent.
 • Loopbaanonderbreking

  Er zijn verschillende mogelijkheden afhankelijk van jouw specifieke situatie. Laat je goed adviseren.

 • Bepalen van voorrangscategorie

  Het bestuur moet bij toekenning van een vaste benoeming rekening houden met kandidaten die zich op voorrang kunnen beroepen. Eerst hebben de personeelsleden die 55 jaar of ouder zijn hier recht op. Dan volgen de personeelsleden die al deeltijds benoemd zijn. In het gesubsidieerd onderwijs volgen hierop de personeelsleden die minstens 960 dagen dienstanciënniteit hebben. Tenslotte zal het bestuur vrij kiezen uit de resterende kandidaten.

 • Betwisting evaluatie

  In uitzonderlijke gevallen kan een evaluatie resulteren in een eindconclusie ‘onvoldoende’. Afhankelijk van de situatie kan dit zelfs tot ontslag leiden. Tegen een ‘onvoldoende’ kan je beroep aantekenen bij het College van Beroep.
  Meer info.

 • Bijstand in orde -en tuchtprocedures

  Wanneer je in het onderwijs een orde- of tuchtsanctie opgelegd hebt gekregen, kan je hiertegen in gaan. Dit gebeurt bij de Kamer van Beroep. Gelet op de verregaande consequenties van tuchtmaatregelen is een grondig voorbereid dossier en deskundige bijstand cruciaal.

 • (Preventieve) Schorsing (bij hoogdringendheid)

  De schorsing kan al dan niet gebeuren met inhouding van loon. Tijdig beroep hiertegen instellen is de boodschap.

 • Strafrechtelijk en burgerrechtelijk verweer

  Tegenwoordig kan je je verwachten aan diverse aansprakelijkheden, zoals bijvoorbeeld klachten van ouders of leerlingen en zelf collega’s.

 • Verweer aansprakelijkheidsvorderingen

 • Belangenverdediging in onderhandelingen

 • Ambtsgeheim, beroepsgeheim, discretieplicht,…

 • Problemen met bezoldiging, verloven en afwezigheden

 • Ziekte en ongeval

 • Erkenning nuttige ervaring

  Wanneer je in de privésector gewerkt hebt als werknemer of zelfstandige, dan kan je voor sommige ambten of vakken tot 10 jaar als beroepservaring laten meetellen voor je geldelijke anciënniteit. Als je geen studiebewijs van het hoger onderwijs hebt, is nuttige ervaring noodzakelijk om aan de slag te gaan in het onderwijs. Je nuttige ervaring is dan een noodzakelijk onderdeel van je vereist bekwaamheidsbewijs of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs.
  Meer info.

 • Conflicten op de werkvloer

 • Bijstand psychosociale problemen

  Psychosociale problemen zijn professionele risico’s die schade kunnen verrichten aan je mentale of fysieke gezondheid. Verder kunnen deze ook een impact hebben op de veiligheid op de werkvloer. Voorbeelden van deze problemen zijn stress, burn-out’s, pesterijen, alcohol- en drugsmisbruik. Op 4 augustus 1996 is er een wettelijke basis ontstaan voor het welzijn op het werk. Deze heeft betrekking op de veiligheid op het werk, de bescherming van de gezondheid van de werknemer, de psychosociale aspecten, de ergonomie, de arbeidshygiëne en de verfraaiing van de werkplaatsen.

 • Welzijn op het werk

  De Hoge Raad schrijft adviezen over het welzijn op het werk. Het welzijn heeft betrekking op de veiligheid op het werk, de bescherming van de gezondheid van de werknemer, de psychosociale aspecten, de ergonomie, de arbeidshygiëne en de verfraaiing van de werkplaatsen.
  Meer info.

 • Bijstand bij pesten

  Werkgevers moeten preventiemaatregelen nemen om je tegen pesterijen te beschermen. Deze maatregelen bestaan erin om situaties die geweld of pesterijen kunnen veroorzaken weg te werken, een preventieadviseur en eventueel vertrouwenspersonen aanstellen, een interne procedure instellen in de school, die er vooral voor zorgt dat je als slachtoffer wordt opgevangen, de nodige raad ontvangt, en een snelle en onpartijdige tussenkomst geniet en je te begeleiden, bijvoorbeeld wanneer je als slachtoffer van onrechtmatig gedrag opnieuw aan het werk dient te gaan.
  Meer info.

 • Klacht bij preventie-adviseur

  Elke werkgever is verplicht actief mee te werken aan jouw welzijn op het werk. Hierdoor is hij verplicht om een interne dienst voor bescherming en preventie op het werk op te richten. Als werknemer kan je hier klacht indienen m.b.t. de onderwerpen die tot de bevoegdheden van de preventie-adviseur horen. Deze omvatten: arbeidsveiligheid, psychosociale aspecten, bedrijfshygiëne, ergonomie en arbeidsgeneeskunde. Bijstand van een advocaat is meer dan nuttig omdat sommige situaties eindigen voor de Arbeidsrechtbank.
  Meer info.

 • Burn-out, stress, depressie,…

  Tegen deze psychosociale problemen moeten werkgevers maatregelen treffen zoals in de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk voorziet. Deze maatregelen hebben betrekking op de veiligheid op het werk, de bescherming van de gezondheid van de werknemer, de psychosociale aspecten, de ergonomie, de arbeidshygiëne en de verfraaiing van de werkplaatsen.
  Meer info.

 • Loopbaanplanning, loopbaanonderbreking, uitstapregeling en verlofstelsels

 • Ontslag (om dringende redenen)

  Tegen een ontslag kan je beroep aantekenen bij de Arbeidsrechtbank of de Kamer van Beroep.

 • Pensioen & pensioencommissie

  Wanneer je in het onderwijs al meer dan 6 maanden onafgebroken afwezig bent wegens ziekte en je je bevindt in de stand van ter beschikkingstelling wegens ziekte, zal je laten oproepen voor de pensioencommissie van Medex. Hier zal men beslissen of je in staat bent jouw opdracht of een andere opdracht, zoals administratieve taken, te hervatten. Men kan ook oordelen dat je tijdelijk ongeschikt bent en dat een nieuw onderzoek vereist is binnen enkele maanden. Tot slot kan jouw ziekte erkend wordt als een ernstige en langdurige ziekte. Als je definitief ongeschikt wordt verklaard zal men je vroegtijdig op pensioen stellen.
  Meer info.

 • Vlaams Zorgkrediet

  Dit systeem komt in de plaats van de loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector.

 • Verlof voor verminderde prestaties (VVP)

  Je kan dit VVP voltijds opnemen voor een periode van 24 maanden of halftijds of eenvijfde voor een periode van 120 maanden.

 • Afwezigheid voor verminderde prestaties (AVP)

  AVP kan je voor een periode van maximaal 60 maanden opnemen. AVP is een gunst.

 • Eindeloopbaanregeling

  Recht om VVP op te nemen vanaf 55 jaar tot aan pensioen

Klachten over onderwijsinstellingen

Laat u bijstaan door een gespecialiseerd raadsman