Wat kan ik doen tegen mijn ontslag om dringende redenen?

Wij nemen alleen genoegen met rechtvaardigheid

Laat u bijstaan door een gespecialiseerd raadsman

Het ontslag

Een ontslag om dringende redenen kan enkel gegeven worden aan een personeelslid dat aangesteld is voor een bepaalde duur. Het vormt een uitzondering op de normale arbeidsrelaties en de manier waarop deze moeten beëindigd worden.

Bij een ontslag om dringende redenen wordt er vanuit gegaan dat het ontslag gerechtvaardigd is en is de onderwijsinstelling niet verplicht om een ontslagvergoeding te betalen.

Geldigheid van dringende reden

Een ontslag om dringende redenen wordt gegeven wanneer er een ernstige tekortkoming is begaan langs de zijde van het personeelslid, waardoor de verdere samenwerking onmogelijk is geworden.

Niet elk meningsverschil of eender welke fout van het personeelslid wordt aanzien als dringende reden. De reden moet afdoende zwaarwichtig zijn.

Als u op dergelijke manier ontslagen wordt, kunnen wij perfect voor u nagaan (aan de hand van vaste rechtspraak) of de in uw dossier opgegeven redenen voldoende zijn. Er zijn bovendien ook nog een aantal formele aspecten waaraan het ontslag moet beantwoorden. Vaak gaat de onderwijsinstelling hierbij in de fout. Het loont dus zeker de moeite om dit ontslag te laten nakijken.

Beroep tegen het ontslag

Wanneer u het met dergelijk ontslag niet eens bent of er zijn fouten gebeurd bij het geven van het ontslag, heeft u de mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij de Kamer van Beroep.

Dit beroep moet binnen de vijf dagen nadat het ontslag om dringende redenen werd opgelegd, ingesteld worden. Ook rond de juiste termijn bestaan vaak misverstanden. Zo zijn werkdagen in het onderwijs helemaal iets anders dan in het dagelijkse leven.

Dit beroep moet via een aangetekende brief geschieden, anders is uw beroep niet ontvankelijk.

Er zijn ook nog een aantal andere voorwaarden waaraan uw beroep moet voldoen, o.m. met betrekking tot de argumenten die u oproept, partijen die kopie dienen te krijgen van het beroep en dergelijke meer. Als je hiertegen fouten maakt, zal je beroep niet worden behandeld.

Als u kan aantonen dat ontslag onrechtmatig is, kan u eventueel toch een ontslagvergoeding ontvangen.

Contacteer ons zeer snel, want de termijnen zijn uitermate streng en kort.