Christophe Vangeel
Onderwijsadvocaat
Christophe Vangeel
Onderwijsadvocaat

Klachten

Als ouder bent u bekommerd om het welzijn en de vorming van uw kind.

Daarom spreekt het ook voor zich dat wanneer u een klacht heeft over de school, deze grondig wordt behandeld.

Wanneer u een klacht heeft over een onderwijsinstelling kan u deze in eerste instantie best naar de instelling/school zelf richten.

Als die klacht echter niet wordt behandeld of ernstig wordt genomen, bestaat er de mogelijkheid om verdere stappen te nemen.

De instantie die klachten behandelt, is verschillend voor het gemeenschapsonderwijs en het katholiek onderwijs.

Er is ook nog de commissie zorgvuldig bestuur waar u met specifieke klachten terecht kan.

# Gemeenschapsonderwijs

Klachten over een school binnen het gemeenschapsonderwijs kunnen gericht worden aan de Commissie Zorgvuldig Bestuur. Deze commissie is onafhankelijk en opgesteld door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Ze bestaat uit een kamer voor basisonderwijs en een kamer voor het secundair onderwijs.

Voor het indienen van een klacht bij de commissie vraagt u best het advies van een raadsman.

Men moet immers zorgvuldig de volgende stappen doorlopen:

  1. U dient per aangetekende brief de klacht in bij de commissie binnen de 60 dagen nadat u op de hoogte bent van de feiten waarover uw klacht beschikt. De voorzitter van de commissie zal eventueel uw klacht ontvankelijk verklaren, met andere woorden uw klacht aanvaarden of niet.
  2. Volgend op de ontvankelijk-verklaring zal de commissie een brief versturen waarin men de ontvangst van de klacht bevestigt, de school de mogelijkheid geeft om zich te verweren en tot slot de details van de zitting en de samenstelling van de commissie vermeldt.
  3. Na ontvangst van deze brief heeft zowel u als de school 15 dagen de tijd om getuigen op te roepen.
Na voorgaande stappen zal de zitting plaatsvinden waar zowel u als de school, als de eventuele getuigen, gehoord worden. Ook hier kan u zich laten bijstaan door een raadsman.

Op basis van dit alles zal de commissie beslissen of de klacht al dan niet gegrond is en wat de eventuele sanctie zal inhouden. De commissie zal zijn beslissing bekend maken binnen de 60 dagen volgend op de datum waarop u de aangetekende brief inhoudende de desbetreffende klacht hebt verstuurd.

De behandeling van de klachten zijn gebonden aan een aantal beginselen, zoals bijvoorbeeld de schriftelijke in kennis stelling van de beslissing, het horen van de partijen, etc.

Wanneer u het niet eens bent met de beslissing van de commissie bestaat er nog de mogelijkheid om een beroep in te stellen bij de Vlaamse Regering. Let wel, ook de tegenpartij kan een beroep instellen bij de Vlaamse Regering.

Wanneer u na een beroep bij de Vlaamse Regering nog steeds niet tevreden bent over de beslissing kan u, als laatste instantie, hiertegen beroep instellen bij de Raad van State.

# Katholiek onderwijs

Het katholiek onderwijs heeft zijn eigen Klachtencommissie en is minder bekend.

Zo heeft de eerste zitting in de klachtencommissie van het katholiek onderwijs nog maar in februari 2017 plaatsgevonden. Onderwijsadvocaat vertegenwoordigde de ouders en verkreeg een positieve beslissing.

Ook hier zal de klachtencommissie onafhankelijk en objectief klachten onderzoeken.

De samenstelling van deze commissie benadrukt de neutraliteit en onafhankelijkheid van de commissie zelf.

Comissie Zorgvuldig Bestuur

Bij de Commissie zorgvuldig bestuur kan je terecht met een vraag of klacht over een van deze thema's:


Optreden als ouder voor uw kind

Zolang uw kind minderjarig is, kan het zelf niet optreden in rechte.

Daarom zullen de ouders voor het kind moeten optreden als er beroep moet worden ingesteld tegen een bepaalde beslissing. Elke stap van een procedure wordt dan ook automatisch meegedeeld aan de ouders.

Daarnaast krijgen zowel de ouders als het kind recht op inzage van het dossier.

In het geval van gescheiden ouders is het wel opletten geblazen: u kan soms wel en soms niet alleen beroep instellen voor uw minderjarig kind. Dit hangt af van procedure tot procedure alsook van de (wettelijke) regeling tussen de ex-echtgenoten.

Ook als uw kind reeds meerderjarig is geworden, kan u in bepaalde gevallen als ouder toch nog optreden. Enige waakzaamheid hierbij is wel geboden.

De Raad van State besprak in diverse arresten de problematiek van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de ouders. Zo bevestigde men in een arrest van 18 juni 2012, dat zolang de kinderen minderjarig zijn, hun ouders moeten optreden in hun naam. Anderzijds : vanaf het moment dat het kind meerderjarig wordt, vervallen de verhaalsrechten van de ouders ten opzichte van de school. Hieronder kan u drie interessante arresten vinden over deze materie :

Advocatenkantoor
Vangeel Christophe
Lange Lozanastraat 24
2018 Antwerpen
Tel: 03 287 37 87
Fax: 03 287 37 96
christophe.vangeel@thales.be
www.onderwijsadvocaat.be
Volg ons op facebook facebook facebook facebook
Design & development by Grasp