Ouders vragen zich af of leerlingen wel een faire kans krijgen om een tekort op te halen de komende maanden.

Als een leerling in december een slecht rapport had, krijgt die dan nog de kans om dat tekort op te halen? Zowel onderwijskoepels als ouder­verenigingen krijgen veel vragen over de uit­reiking van attesten en getuigschriften.

‘Als op school alles goed gaat, dan maken ouders zich weinig zorgen’, zegt Karolien Bouchet van de VCOV, de oudervereniging van het Vrij Onderwijs. ‘Maar als er al problemen waren omdat een leerling in de gevarenzone zit, worden die nu nog versterkt. De omstandigheden leidden bij leerlingen én leerkrachten tot onzekerheid.’

Die onzekerheid knaagt ook bij scholen, zeggen de onderwijskoepels. ‘We begrijpen de bezorgdheid’, zegt Raymonda Verdyck van het Gemeenschapsonderwijs (GO!). ‘We werken nu aan handvatten voor scholen voor faire evaluaties.’

Nooddecreet

Minister van Onderwijs Ben Weyts werkt aan een nooddecreet dat afwijkingen op het school­reglement mogelijk maakt

Katholiek Onderwijs Vlaanderen dringt bij de overheid aan om snel in een nooddecreet te voorzien om scholen te ont­lasten van mogelijke juridische claims – analoog met wat het hoger onderwijs kreeg. ‘Zo kunnen we bijkomende disputen vermijden’, zegt directeur-generaal Lieven Boeve. Het heikele punt is het schoolreglement. Als scholen afwijken van wat er in het schoolreglement staat, bijvoorbeeld door op een andere manier examens af te nemen dan in het reglement beschreven staat, dan zijn ze juridisch kwetsbaar. Een nood­decreet moet dat euvel oplossen.

Het kabinet van minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) is zich naar eigen zeggen bewust van de moeilijke ­situatie waarin de scholen en leerlingen zich bevinden. ‘We werken aan een oplossing. Niemand wil een verdere juridisering van het onderwijs door de coronacrisis’, klinkt het. Minister Weyts werkt aan een nooddecreet dat afwijkingen op het schoolreglement mogelijk maakt.

Billijk en redelijk

‘Toch denk ik dat de vrees voor juridische claims over­dreven is’, zegt Christophe Vangeel, advocaat gespecialiseerd in onderwijsrecht. ‘

https://www.standaard.be/cnt/dmf20200421_04930194

Heb jij al eens getwijfeld aan je examenresultaten of aan dat van je kind(eren)? Het is alvast een fenomeen dat alsmaar vaker voorvalt.

Jim Deridder is voorzitter van de Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen. Studenten van hogescholen of universiteiten kunnen bij de Raad hun examenresultaten betwisten. Het aantal studenten dat hun examenresultaten betwist, stijgt ook gestaag. Tussen 2004 en 2014 werden 2.000 dossiers behandeld, maar in 2018 alleen al kreeg de Raad 700 dossiers voorgeschoteld! Jim Deridder denkt dat voor 2019 dat cijfer nog hoger zal liggen.

Een op de drie

In 2018 gingen 400 klachten over leerkrediet, het aantal studiepunten dat iemand recht geeft op een onderwijssubsidie. In de overige 300 gevallen van vorig jaar ging het over examenbetwistingen. “In een op de drie gevallen wordt een dossier gegrond en ontvakelijk verklaard, krijgt de student gelijk. De uitspraak van de Raad is bindend.

In het middelbaar onderwijs bestaat geen zo’n Raad, daar moeten leerlingen (of hun ouders) naar de Raad van State stappen als ze niet akkoord gaan met beslissingen van de school of schoolresultaten.

https://radio1.be/examenresultaten-aanvechten-dat-een-op-drie-gevallen-de-moeite-waard?fbclid=IwAR36rQucwCCAOKc2d24IEqmrzrrAeTFcc1L5kqcmj8Cpi9pnsA9MVgVsq1E

Contacteer ons snel : bij ons zijn de kansen om slagen hoger dan één op drie !

81 % gewonnen procedures bij Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen

 

100% resultaat bij het terugvorderen van verloren leerkrediet

SEMINARIE: Klassenraden en beroepscommissies: formele aspecten, inhoudelijke vereisten en praktijk

Sprekers: Christophe Vangeel (onderwijsadvocaat)

In dit seminarie behandelt onderwijsadvocaat Christophe Vangeel de formele aspecten waaraan klassenraden en beroepscommissies dienen te voldoen. Denk aan de samenstelling, onverenigbaarheden en stemming.

SEMINARIE: Klassenraden en beroepscommissies: formele aspecten, inhoudelijke vereisten en praktijk

Christophe Vangeel is gespecialiseerd in onderwijs, hij helpt studenten als ze het niet eens zijn met bijvoorbeeld hun examenpunten of hun stagepunten. Omdat hij vaak dezelfde vragen kreeg, besliste hij een site te ontwikkelen: studiebetwistingen.be.


Bekijk meer video’s van VTM NIEUWS op nieuws.vtm.be

https://nieuws.vtm.be/vtm-nieuws/binnenland/site-schat-slaagkans-betwisting-examen

Bron: Site schat slaagkans betwisting examen | VTM NIEUWS

Tijdens het academiejaar 2015-2016 hebben aan de KU Leuven 653 studenten beroep aangetekend tegen hun examenuitslag. Dat zijn er meer dan de 575 tijdens 2014-2015. In beide academiejaren kreeg telkens een op de vier studenten bij examenbetwisting gelijk. Dat meldt het Leuvense studentenblad Veto.

De toename van het aantal examenbetwistingen past volgens Veto in de algemeen stijgende trend voor het instellen van beroepen. Verwacht werd dat de 30 procent-regel die vorig academiejaar werd ingevoerd, het aantal examenbetwistingen verder zou doen stijgen, maar dat effect is voorlopig nog onduidelijk. De regeling stipuleert dat een student die na de herexamens van het eerste jaar een cumulatieve studie-efficiënte van minder dan 30 procent heeft, zijn opleiding niet verder mag zetten.

De betrokken studenten kunnen evenwel in geval van een overmachtsituatie, zoals langdurige ziekte of recent verlies van een naaste, nog in beroep gaan bij de directeur Studentenadministratie. Als ook die negatief beslist, kan de student nog terecht bij de vicerector Studentenbeleid Rik Gosselink. Die beslist dan in overleg met docenten en de studieloopbaanbegeleider of de wijze waarop de student zijn studies wil aanpakken realistisch is. “Dit maakt dat toch zo’n 60 procent van de studenten die in beroep zijn gegaan tegen hun uitsluiting van hun opleiding, hun traject uiteindelijk succesvol voortzetten”, aldus Gosselink in Veto.

Bron: Aantal examenbetwistingen aan de KU Leuven neemt toe – HLN.be

Naar aanleiding van de lancering van de site www.studiebetwisting.be hadden we een gesprek op ATV.

De beelden kan u hieronder vinden of via deze link https://atv.be/nieuws/studiogesprek-via-website-kunt-u-nagaan-of-examen-betwisten-zin-heeft-45825

 

Bron: STUDIOGESPREK Via website kunt u nagaan of examen betwisten zin heeft – ATV

178 studenten hebben dit jaar beroep aangetekend tegen hun examenresultaten bij de raad voor examenbetwistingen, dat is een stijging met 33% tegenover vorig jaar. De Antwerpse hogescholen en de Universiteit Antwerpen bevestigen de stijgende trend. Als…

Bron: “studenten stappen soms naar advocaat voor ze resultaten hebben gezien” – ATV

GEBUISD…. EN NA PROCEDURE BIJ RAAD VOOR BETWISTINGEN INZAKE STUDIEVOORTGANGSBESLISSINGEN TOCH ….GESLAAGD

ONDERWIJSRECHT
Hieronder bespreken we een voorbeeld uit de praktijk.
Een derdejaars studente bachelor lager onderwijs was geslaagd voor al haar theorievakken, maar kreeg een 9/20 op de praktijkstage. Dit was een niet tolereerbaar opleidingsonderdeel.

Eerst werd de verplichte interne procedure bij de interne beroepscommissie gevoerd. Die interne beroepscommissie verklaarde het beroep ongegrond.

Tegen die beslissing werd een beroep tot nietigverklaring ingesteld bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen. Dit is de specifiek bevoegde administratieve rechtsinstantie voor o.a. betwistingen inzake examenresultaten, beoordelingen en het niet bekomen van een diploma.

Een argument waarop de studente zich baseerde, was het gebrek aan collegiale beslissing van de praktijkcommissie. De praktijkcommissie was maar samengesteld uit twee personen.

Maar één van die twee personen had nooit een stagebezoek aan de studente gebracht, zodat zij zelfs geen geldige beoordeling kon doen. Er bleef maar één lid van de praktijkcommissie over zodanig dat die beoordeling niet als “collegiaal” kon worden beschouwd.

Bovendien had de Raad kritiek op het feit dat de stukken die de Hogeschool tijdens de procedure bijbracht om de samenstelling van de commissie aan te tonen pas tijdens de interne beroepsprocedure zijn opgemaakt. De samenstelling van de praktijkcommissie, de werking en de manier van beoordelen moeten vaststaan vóór de stage.

De Raad stelde uiteindelijk dat indien de beslissing van de praktijkcommissie onregelmatig is verlopen, het verdere verloop van de interne besluitvorming niet regelmatig kan zijn.

Dus het besluit dat de studente niet geslaagd was voor het derde jaar en de weigering van een diploma af te geven waren onwettelijk.

Het gevolg hiervan was dat de praktijkcommissie opnieuw diende samen te komen en daarna ook de examencommissie die zich opnieuw zou moeten uitspreken over het verslag van de geldig samengestelde praktijkcommissie.

* Na het arrest was de praktijkcommissie en de examencommissie opnieuw samengekomen en werd het resultaat van 9/20 opnieuw bevestigd.

De interne beroepscommissie oordeelde echter dat de studente de vooropgestelde leerresultaten voor het geheel van de opleiding toch had behaald op basis van de specifieke individuele omstandigheden. Het onderwijs- en examenreglement voorziet immers in de mogelijkheid om in uitzonderlijke omstandigheden te beslissen dat iemand geslaagd is ook al voldoet de student niet aan de vooropgestelde criteria.

Na een intense juridische procedure was de aanvankelijk “gebuisde” studente toch geslaagd.

 

Sinds 2011 kregen 142 vastbenoemde personeelsleden in het Vlaams onderwijs een gedwongen ontslag of afzetting. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) op een schriftelijke vraag van Koen Daniëls (N-VA). Pas sinds 1 januari 2011 moeten scholen registreren of een ontslag vrijwillig of gedwongen is.

In het schooljaar 2011-2012 waren er 13 ontslagen. Dat aantal steeg tot 25 in het schooljaar 2012-2013 en tot 26 in 2013-2014. In 2014-2015 werden er 23 ontslagen geregistreerd. Voor het schooljaar 2015-2016 was er terug een toename tot 33 ontslagen. Dit schooljaar vielen er al 22 gedwongen ontslagen, blijkt uit cijfers tot 17 april.

De meeste ontslagen vielen in het secundair (71) en basisonderwijs (45), gevolgd door hogescholen en deeltijds kunstonderwijs (8), CVO’s (6), CLB’s en internaten (elk 2). Wat de netten betreft, scoort het vrij gesubsidieerd onderwijs (80) het hoogst gevolgd door gemeenschapsonderwijs (35) en het officieel gesubsidieerd onderwijs (22). Bij dit laatste net gaat het om 19 gemeenten, 3 provincies en autonome hogescholen en 1 intercommunale als inrichtende macht.

Crevits herhaalt in haar antwoord dat deze regering de vaste benoeming in het onderwijs niet in vraag stelt. “In de startnota voor de onderhandelingen in het kader van het loopbaanpact is opgenomen dat de basisprincipes van de rechtspositie zoals de vaste benoeming niet in vraag worden gesteld. Binnen dit debat is de vaste benoeming dan ook geen gespreksonderwerp”, aldus de minister.

Bron: Sinds 2011 kregen in het Vlaamse onderwijs 142 vastbenoemden hun C4

Autistische leerlingen kunnen vanaf 1 september één dag per week thuisblijven.

Jongeren met een autismespectrumstoornis die een attest van een arts voorleggen, kunnen vanaf 1 september gebruikmaken van een regeling die toestaat dat ze één dag per week thuisblijven van school. Op die manier vergroten ze hun slaagkansen in het onderwijs.

Het gaat om kinderen die in het gewone onderwijs schoollopen, maar voor wie vijf dagen per week les volgen te veel van het goede is. Ze krijgen er te veel prikkels en dat leidt er vaak toe dat ze het schooljaar moeten overdoen of naar het buitengewoon onderwijs worden verwezen.

Experiment in Lier

Het idee om die jongeren een dag per week thuis te laten studeren – ze krijgen daarbij beperkte begeleiding van leerkrachten – komt van directeur Tim De Volder van het Huis van Ben, een project van het Nationaal Autismefonds en een tehuis voor jongeren met ASS in Hoogstraten. “Uit onze ervaring in het Huis van Ben leiden we af dat je met autistische kinderen best op maat werkt”, zegt De Volder. “In het gewone onderwijs zagen we regelmatig kinderen uitvallen, terwijl ze beslist niet dom waren. Maar op sociaal vlak lukte het niet. Ze blijven ziek thuis of krijgen problemen op school. Tot we merkten dat een dagje ‘rust’ ze goed deed. Daarop deden we, in overleg met de ouders en het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), een experiment met zo’n leerlinge, die we vier dagen op vijf lieten schoollopen in het Sint-Gummaruscollege in Lier. Met succes.”

Attest nodig

De huidige wetgeving biedt de mogelijkheid om zulke kinderen een dag per week thuis te laten studeren door ze als ‘chronisch zieken’ te beschouwen. Dat zijn autisten natuurlijk niet, maar door ze onder die paraplu onder te brengen, kan snel geschakeld worden.

Veel kinderen met ASS slagen er wél in slagen hun schoolopleiding met vijf dagen in de week af te maken. Wie van de regeling wil genieten moet dan ook een attest van een gespecialiseerde arts kunnen voorleggen dat ASS bevestigt. Vervolgens wordt het parcours van de leerling(e) uitgestippeld in overleg met de ouders, het CLB, de arts, de school en natuurlijk de leerling(e) zelf.”

 

Een leraar (58) van het Heilig Graf in Turnhout is veroordeeld tot dertig maanden cel met uitstel omdat hij in 2001 een relatie begon met een minderjarige leerlinge (15).

Het openbaar ministerie had drie jaar cel gevorderd.

Bron: Leraar (58) krijgt straf met uitstel voor relatie met leerli… – Gazet van Antwerpen Mobile

Steeds meer ouders trekken naar onderwijsadvocaat, uit onvrede met het B- of C-attest van hun zoon of dochter in het secundair onderwijs. Scholen zien het niet graag gebeuren en wapenen zich ertegen. De klassenraden die de attesten toekennen zorgen ervoor dat hun motiveringen nog uitgebreider en accurater zijn dan vroeger. En het zijn niet enkel scholieren die hun resultaten betwisten, zelfs ouders van een kleuter trokken onlangs naar onderwijsadvocaat omdat hun kind niet over mocht naar het eerste leerjaar.

Bekijk hier het interview en de nieuwsreportage :  http://nieuws.vtm.be/binnenland/148043-ouders-van-kleuter-vechten-rapport-aan

Vlaamse en Brusselse scholen hebben in twee jaar tijd 40 procent meer leerlingen buitengezet. Een gevolg van het toenemend aantal jongeren met gedragsproblemen, maar ook van ongeduldige scholen. “Geef die jongeren vooral aandacht.”

Als leerlingen het te bont maken, rest hun school soms nog maar één oplossing: ze buitengooien. “Geen enkele school doet het graag, maar het kan soms niet anders”, zegt Inge Van Trimpont, voorzitter van ISC, de CLB-overlegcel van de verschillende onderwijsnetten. “In de meeste gevallen hebben de leerlingen een grens overschreden door bijvoorbeeld agressief te zijn of diefstallen te plegen.”

Vorig schooljaar werden in Vlaanderen en Brussel 2.387 leerlingen definitief uitgesloten. Dat zijn er 17 procent meer dan het jaar voordien en 40 procent meer dan twee jaar eerder. Opmerkelijk is dat acht op de tien jongens zijn. “Dat is altijd al zo geweest. Zij hebben ook meer gedragsproblemen en worden misschien iets makkelijker schoolmoe”, zegt Van Trimpont. “Maar we moeten jongeren de kans geven te groeien en uit hun fouten te leren. Loslaten mogen we in geen geval.”

Voelsprieten

Het groeiende probleem is volgens het CLB vooral te wijten aan de toename van probleemjongeren. Volgens onderwijsprofessor Martin ­Valcke van de UGent hebben de directies toch te weinig geduld. “Schoolreglementen worden steeds strikter geïnterpreteerd. Je mag zoveel keer iets verkeerd doen, daarna vlieg je buiten. Verzachtende omstandigheden tellen nauwelijks nog mee.”

Valcke wijst er ook op dat dezelfde leerlingen soms jaar na jaar in de ­statistieken voorkomen, telkens door een andere school buitengezet.

Bron: Scholen gooien meer leerlingen buiten | Onderwijs | De Morgen

Het ontslag van Chris Pijpen, directeur van het Brusselse stedelijke Instituut Anneessens-Funck (IAF), is ongedaan gemaakt door de beroepskamer. Dat vernam De Standaard en werd bevestigd door de advocaten van beide partijen. Het ontslag werd teruggebracht naar een maand schorsing, de op één na lichtste straf. De directeur van de Brusselse school werd aangewreven dat hij te laat had gereageerd op de radicalisering van Bilal Hadfi, die zichzelf opblies in Parijs.

et ontslag van Chris Pijpen, die directeur was van het Brusselse stedelijke Instituut Anneessens-Funck (IAF), is ongedaan gemaakt door de beroepskamer. Dat vernam De Standaard en werd bevestigd door de advocaten van beide partijen. Het ontslag werd teruggebracht naar een maand schorsing, de op één na lichtste straf.

De zaak ging aan het rollen nadat Bilal Hadfi, een leerling van de school, zichzelf had opgeblazen bij de aanslagen in Parijs van november 2015. Pijpen werd aangewreven dat hij dit geval van radicalisering niet tijdig had gesignaleerd – wat hij steeds heeft ontkend.
Ook contacten met de media over het dossier werden hem zwaar aangerekend. ‘Terwijl mijn cliënt nooit zelf naar de pers gestapt is’, zegt Christophe Vangeel, de advocaat van Pijpen. ‘Als er al mensen de media contacteerden, is dat buiten zijn wil gebeurd. Uit het dossier kan ik alleen concluderen dat hij altijd gedaan heeft wat moest.’

Over de verdere motivering van de beroepskamer kunnen de betrokkenen niets zeggen, omdat de uitspraak nog officieel moet worden bekendgemaakt. ‘We stellen vast dat de man toch een straf opgelegd krijgt, zij het niet degene die de stad wilde,’ zegt Stijn Butenaerts, de advocaat van de stad Brussel. ‘Als we de motivering kennen, kunnen we nog juridische stappen overwegen.’

Al nieuwe job in Jette

De gemeenteraad van Brussel heeft in december vorig jaar beslist Pijpen te ontslaan. Eerder had de stad de directeur preventief geschorst en een blaam gegeven in een andere tuchtprocedure. Er werd ook een klacht tegen hem ingediend wegens laster. Daar is niets meer van vernomen.

De vernietiging van het ontslag betekent niet dat Chris Pijpen maandag weer door de schoolpoort van het IAF zal stappen. Vangeel: ‘Hij vond een baan als directeur van een andere school, het KTA in Jette, en  zal daar wellicht blijven. Mijn cliënt ervaart dit niet als een zoete wraak. Hij is vooral opgelucht dat deze zaak ten einde is. Hij heeft er onder geleden dat hij als zondebok werd opgevoerd, terwijl hij zich door zijn spreekverbod niet kon verdedigen.’

 

Bron: Ontslag van directeur school Bilal Hadfi teruggedraaid – De Standaard